Salgyt salmak

Salgyt kanunçylygy we düzgünleşdiriji resminamalary, bolup geçen ýa-da bolmagyna garaşylýan üýteşmeleri yzygiderli gözegçilik etmek zerurlygy sebäpli ulanmagy kynlaşdyrylan, iň ütgäp durýan hukuk ugurlarynyň biridir. Biziň salgyt boýunça tejribeli maslahatçylarymyz salgyt meýilnamalaşdyrylyşyna, salgyt deklarasiýasyny taýýarlamaga ýardam we salgyt gullugynyň öňünde wekilçilik edip bilerler.