Marketing derňewleri

“Nexia TurkmenExpert” özüniň esasy hünärleriniň biri hökmünde professional marketing işleri hödürleýär. Biz tutuş Türkmenistanyň çäginde hilli (qualitative) we mukdar (quantitative) derňewleri geçirýäris. Kompaniýanyň işgärleriniň baý tejribesi we ussatlygy müşderi üçin giňişleýin marketing maglumatlary ýygnamaga mümkinçilik berýär. Munuň üçin biziň toparymyz, müşderiniň öňünde durýan has aktual soraglara jogap bermäge ýardam berjek iň netijeli we barlanan marketing gurallaryny birleşdirdi. Biziň resurslarymyz ýokary tehniki üpjünçiligi, hünärmenleriň ýokary derejeli taýýarlygyny we uly iş tejribäni birleşdirýär..

Biziň ulanýan usulyýetlerimiz:

  • Mukdar derňewleri: şahsy söhbetdeşlik (CAPI F2F), telefon arkaly söhbetdeşlik, snow-ball söhbetdeşlik, store check, retail census, retail audit, treking (tolkun görnüşli) derňewler, locating research;
  • Hilli derňewler: çuňňur söhbetdeşlikler, ekspert interwýusy, ekspert sorag-jogap, fokus gruppalar, B2B;
  • Garyşyk derňewler: in-home visits, hall-test, mystery shopping, mystery calling;
  • Kabinet derňewleri: desk research - ikinji derejeli maglumatlary gaýtadan işlemek.