Konsalting

Maýa goýum taslamalary

Buýrujy: Yslam Ösüş Banky we “Türkmenhimiýa” DK
Taslama: Türkmenistanyň Lebap welaýatyndaky Türkmenabat himiýa zawodynyň düzüminde fosfor dökünlerini öndürmek boýunça önümhananyň gurluşygy, 2023
Hyzmatlar: Taslamanyň çäginde maýa goýum meýilnamasyny işläp düzmek we maliýe modelirlemek

Buýrujy: “Türkmenhimiýa” DK
Taslama: Türkmenistanda Ahaldaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawodynda karbamid-formaldegid konsentratyny (KFK-85) öndürýän desganyň gurluşygy, 2023
Hyzmatlar: Taslamanyň çäginde maýa goýum meýilnamasyny işläp düzmek we maliýe modelirlemek

Buýrujy: Türkmenistanyň Energetika Ministrligi Sumitomo Corporation (Ýaponiýa) we Renaissance heavy industries Co. (Türkiye) bilen hyzmatdaşlykda
Taslama: Lebapdaky Zerger energetiki bekedi (modernizasiýa), 2022-2023
Hyzmatlar: Taslamanyň çäginde maýa goýum meýilnamasyny işläp düzmek we maliýe modelirlemek

Buýrujylar: 1. Türkmenhowaýollary; 2. Türkmenistanyň Energetika Ministrligi; 3. “Türkmenhimiýa” DK, 2021
Taslamalar: 1. Jebelde howa menziliň gurluşygy; 2. Serdar etrabynda 10 megawat kuwwatly gibrid elektrik bekediniň gurluşygy; 3. Türkmenabatda NPK dökünlerini öndürýän desganyň gurluşygy
Maýadarlar: Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy we Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş Banky
Maýa goýumlaryň möçberi: 117,91 mln ABŞ dollary
Hyzmatlar: Taslamanyň çäginde maýa goýum meýilnamasyny işläp düzmek we maliýe modelirlemek

Buýrujy: “Täze Aý” kompaniýalar topary (konditer önümleri), Türkmenistan
Taslama: Karz maliýeleşdirilmegi EBRD (8 mln $), 2020
Hyzmatlar: Taslamanyň çäginde maýa goýum meýilnamasyny işläp düzmek we maliýe modelirlemek

Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty Ministrligi bilen Licit&Artei GmbH kompaniýasy, Awstriýa
Taslama: Türkmenabatda buýan kökünden glisirrizin kislotasyny öndürýän zawodyň gurluşygy. Daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek (22 mln $)
Hyzmatlar: Taslamanyň çäginde maýa goýum meýilnamasyny işläp düzmek we maliýe modelirlemek

Buýrujy: “Arassa Rysgal” kompaniýalar topary (aýakgap önümçiligi), Türkmenistan
Taslama: Karz maliýeleşdirilmegi EBRD (2,0 mln $), 2018
Hyzmatlar: Taslamanyň çäginde maýa goýum meýilnamasyny işläp düzmek we maliýe modelirlemek

Buýrujy: “Hoşzaman” kompaniýalar topary (ýyladyşhana toplumy), Türkmenistan
Taslama: Karz maliýeleşdirilmegi EBRD (3,0 mln $), 2017
Hyzmatlar: Taslamanyň çäginde maýa goýum meýilnamasyny işläp düzmek we maliýe modelirlemek

 

Marketing we jemgyýetçilik gözlegleri boýunça taslamalar

Buýrujy: Bernard Gruppe ZT GmbH, Awstriýa
Taslama: TMAT demirýol bölegini döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamanyň çäginde ýolagçy we ýük gatnawlar bazaryny öwrenmek, 2022

Maýa goýujy: Aziýanyň Ösüş Banky, 870 mln USD
Hyzmatlar: Ýolagçy we ýük gatnawlary pudagynda marketing we jemgyýetçilik gözlegleri geçirmek boýunça hyzmatlar, şol sanda 15 nokatda awto-ulag geçirijiligini hasaba almak, kompaniýanyň ýolbaşçylary bilen 35 sany ekspert söhbetdeşligi, ýolagçylar bilen 600 sany söhbetdeşlik

Buýrujy: «Beýik ýüpek ýoly» HK, Türkmenistan
Taslama: Gämi gurluşyk pudagynda ätiýaçlyk şaýlarynyň we işleriň ortaça bahasyny öwrenmek we kesgitlemek, 2022
Hyzmatlar: Kabinet gözlegleri, hyýaly satyn alyjy - 100-den gowrak daşary ýurt kompaniýasy bilen gepleşikler

Buýrujy: «Agzybir ojak» HK, Türkmenistan
Taslama: Türkmenistanyň süýt önümleri bazaryny öwrenmek, 2022
Hyzmatlar: Söwda nokatlarynyň bölekleýin audity, Aşgabat ş. + 5 welaýat, sarp edijiler bilen telefon arkaly sorag-jogap alyşmak

Buýrujylar: MIPR Research Agency, Russiýa Federasiýasy
Taslama: Uçar ýangyjy bazaryny öwrenmek, 2022
Hyzmatlar: Kabinet gözlegleri

Buýrujy: ACT Ltd., Gruziýa, BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO) üçin
Taslama: Iýmit howpsuzlygy boýunça jemgyýetçilik gözlegleri geçirmek (FIES), 2021
Hyzmatlar: Ilat bilen sorag-jogap F2F, N=1200, LOI=10 min

Buýrujy: Factum Group, Ukraina
Taslama: Türkmenistanyň banklary üçin ykjam goşundy (priloženiýe) bazaryny öwrenmek, 2021
Hyzmatlar: Çuňňur söhbetdeşlikler F2F, N=15, LOI=60 min

Buýrujy: Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy
Taslama: IT-hyzmatlaryň bazaryny öwrenmek, 202
Hyzmatlar: Kabinet gözlegleri

Buýrujy: Licit & Artei GmbH, Awstriýa
Taslama: Türkmenabatda glisirrizin kislotasyny öndürýän zawodyň gurluşygy, 2019
Hyzmatlar: M-Vector Co. (Gazagystan) kompaniýasy bilen bilelikde Glisirrizin kislotasynyň dünýä bazaryny öwrenme

Buýrujy: ÝÖTB, M-Vector Co. üsti bilen, Gyrgyzystan
Taslama: Türkmenistanyň konditer önümleriniň bazaryny öwrenmek, 2017
Hyzmatlar: Fokus-toparlary geçirmek, N=8, LOI=90 min, FMCG sektorynyň telekeçileri bilen 60 sany söhbetdeşlik

 

ÝTÖB-iň SBS programmasynyň üsti bilen taslamalar

Buýrujy: Hususy telekeçi (eýesi) Rejepgeldiýew M.M., Tejen ş.
Taslama: Işewürligi ösdürmek boýunça konsalting we maldarçylyk toplumyna we iri şahly malyň baş sanyna baha kesmek, 2018

Buýrujy: “Biýat” HJ, Aşgabat ş.
Taslama: Işewürligi ösdürmek boýunça konsalting we piwo öndürýan zawoda we degişli enjamlara baha kesmek, 2018

Buýrujy: “Serras” HJ, Aşgabat ş.
Taslama: Işewürligi ösdürmek boýunça konsalting we piwo öndürýan zawoda baha kesmek, 2018

Buýrujy: “Bereketli jaý” HJ, Türkmenabat ş.
Taslama: Işewürligi ösdürmek boýunça konsalting we maldarçylyk hojalygyna (sygyr ýataga) baha kesmek, 2018

Buýrujy: Hususy telekeçi Ataýew A., Mary ş.
Taslama: Işewürligi ösdürmek boýunça konsalting we umumy meýdany 3255 inedördül metr bolan myhmanhana toplumyna baha kesmek, 2017

Buýrujy: “Intizar Ýürek” HJ, Aşgabat ş.
Taslama: Işewürligi ösdürmek boýunça konsalting we önümçilik toplumyna (umumy meýdany 2908 inedördül metr bolan gozgalmaýan emläge we karton önümlerini öndürýan enjama) baha kesmek, 2017