Dolandyryş konsaltingi

Dolandyryş konsaltingi, uzak möhletleýin işewürlik maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen çäreleriň toplumyna esaslanýan kompaniýanyň dolandyryş ulgamydyr. Şeýle dolandyryşyň özeni kompaniýanyň strategiýasyny we aýdyň gurallaryny düzmekdir.

Dolandyryş konsaltingi şulary öz içine alýar:

 • işewürligiň uzak möhletleýin maksatlaryny kesgitlemek;
 • kompaniýanyň daşky we içki gurşawyny seljermek (bazar derňewi, SWOT-derňewi);
 • strategiýany, ýokarky derejedäki strategiki başlangyçlary we olaryň dekompozisiýasyny işläp taýýarlamak;
 • kompaniýanyň guramaçylyk gurluşyny taslamalaşdyrmak; integrasiýa we dolandyryş ulgamlarynyň derejesini saýlamak;
 • strategiki gözegçilik;
 • kompaniýanyň işiniň aýratyn ugurlarynda özüni alyp baryş ülňülerini we syýasatlaryny kesgitlemek;
 • kompaniýanyň netijeleri we strategiýasy barada habarlylygyny üpjün etmek;
 • strategiýany, gurluşy, dolandyryşy kämilleşdirmek.

Dolandyryş konsaltingi şu mümkinçilikleri berer:

 • uzak möhletleýin perspektiwada bäsdeşlik artykmaçlygy gazanmak;
 • kompaniýanyň önümçilik işiniň müşderilere gönükdirilenligini üpjün etmek;
 • daşky gurşawyň üýtgeýjilikli şertlerinde kompaniýanyň çeýe dolandyrylmagyny üpjün etmek;
 • kompaniýanyň adam potensialyny ösdürmek we netijeli ulanmak.