Karýera

“Nexia TurkmenExpert” geljegi uly bolan hünärmenleri çekmeklik bilen gyzyklanýar we ykdysadyýet boýunça ýokary okuw jaýlaryň degişli fakultetleriniň ýokary kurslarynda okaýan talyplara hem-de uçurymlara işe başlamak üçin ajaýyp mümkinçilikleri döredýär.

Topar professional ösüşe ymtylmagy makullaýar, täze bilimleriň alynmagyna we olaryň iş ýüzünde ulanylmagyna ýardam edýär. Toparyň hünärmenleri “Nexia TurkmenExpert” -iň ähli okuw çärelerine gatnaşyp bilerler.

Işgärler saýlanylanda, Topar Ýolbaşçylary dalaşgärleriň hünär, iş we ahlak aýratynlyklaryna baha berýär.

Toparymyzyň her bir üstünligi – ähli kärdeşlerimiziň gazananlarydyr. Toparda her biriniň gymmatlydygy baradaky taglymyň özi biziň kollektiwimiziň dostluklydygyny we berkligini üpjün edýär.