Taslamalar

“Nexia Turkmenexpert” öz professional işiniň çäginde köp sanly taslamalara gatnaşdy. Soňky 5 ýylyň dowamynda olardan has irileri aşakda görkezilen.

Biziň işgärlerimiziň jogapkärli işi arkaly, Türkmenistanyň professional maslahat beriş hyzmatlarynyň bazarynda gowy abraý gazandyk we durnukly, abraýly müşderileriň birnäçesini edindik.